Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR

Trong khuôn khổ bài viết này, dựa trên các kết quả khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng đã kiến nghị các giá trị cường độ lực liên kết cho khối đá cát kết bờ trái khu vực đập chuyển nước thuộc công trình thủy điện Nam-eMoun (CHDCND Lào) với 03 xu hướng: Xu hướng cao có giá trị từ 2,3-3,3MPa; Xu hướng trung bình có giá trị từ 1,4-2,0 MPa; Xu hướng thấp có giá trị