Xác định tải trọng giới hạn trong bài toán Prandtl bằng phương pháp sai phân hữu hạn thông qua MATLAB và FLAC2D

Bài viết trình bày phương pháp mới xác định tải trọng giới hạn dựa trên phương pháp sai phân hữu hạn và được giải thông qua viết chương trình trên nền tảng MATLAB.