Xử lý đất với ben-tô-nít và tro bay sử dụng cho lớp chống thấm của bãi chôn lấp rác thải ở Hà Nội

Hỗn hợp đất và ben-tô-nít được áp dụng làm lớp chống thấm cho bãi chôn lấp ở nhiều nước trên thế giới vì những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế. Có rất nhiều thí nghiệm đã được thực hiện nhằm xác định sự thay đổi của hệ số thấm theo hàm lượng ben-tô-nít và dung trọng đầm chặt của hỗn hợp trên thế giới.