• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Nội dung của bài giảng này trình bày các quan điểm và lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời bạn cùng tham khảo.

   9 p vimaru 31/05/2016 499 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Nội dung chính của bài giảng chương 2 trình bày các nội dung liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết cảu bài giảng.

   8 p vimaru 31/05/2016 536 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Chương 5 của bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 2 nội dung chính, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vimaru 31/05/2016 471 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Chương 6 gồm có 4 nội dung chính, đó là: Xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân; sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước; xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý; xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả.

   8 p vimaru 31/05/2016 476 3

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lê Quang Tự

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lê Quang Tự

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh do Lê Quang Tự biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH, những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p vimaru 31/05/2016 464 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Đức Tình

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Đức Tình

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Pháp luật đại cương" thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: Bài 1 trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước, bài 2 đề cập đến những vấn đề cơ bản của pháp luật, bài 3 nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bài 4 hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật, bài 5 quan hệ pháp luật, bài 6...

   257 p vimaru 31/05/2016 691 13

 • Bài giảng Sự ra đời của Đảng Cộng sản – Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

  Bài giảng Sự ra đời của Đảng Cộng sản – Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

  Bài giảng Sự ra đời của Đảng Cộng sản – Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam cung cấp cho các bạn những kiến thức về Đảng Cộng sản ra đời đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử; nội dung, giá trị lí luận và thực tiễn của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

   42 p vimaru 31/05/2016 635 2

 • Bài giảng Quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay - PGS.TS. Phan Văn Rân

  Bài giảng Quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay - PGS.TS. Phan Văn Rân

  Bài giảng Quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay do PGS.TS. Phan Văn Rân biên soạn trình bày về những nhân tố tác động đến hợp tác, liên kết ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh; quá trình hợp tác, liên kết ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh; Việt Nam tham gia hợp tác, liên kết Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh.

   44 p vimaru 31/05/2016 528 2

 • Bài giảng Chuyên đề 5: Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên

  Bài giảng Chuyên đề 5: Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên

  Bài giảng Chuyên đề 5: Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên bao gồm những nội dung về hệ thống tổ chức của Đảng; chức năng, nhiệm vụ của TCCS Đảng; nhiệm vụ của đảng viên. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   34 p vimaru 31/05/2016 649 3

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của Đảng 1954 - 1964

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của Đảng 1954 - 1964

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của Đảng 1954 - 1964 trình bày về hoàn cảnh Việt Nam sau 7/1954; quá trình hình thành đường lối của Đảng 1954 - 1964; văn kiện tập trung tư tưởng chỉ đạo của Đảng từ 1954 - 1964.

   11 p vimaru 31/05/2016 640 3

 • Bài giảng Chuyên đề: Xây dựng đội ngũ đảng viên của đảng

  Bài giảng Chuyên đề: Xây dựng đội ngũ đảng viên của đảng

  Bài giảng Chuyên đề: Xây dựng đội ngũ đảng viên của đảng với mục tiêu giúp học viên có được nhận thức cơ bản về đảng viên và đội ngũ đảng viên; thực trạng đội ngũ đảng viên của Đảng hiện nay; yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới;...

   61 p vimaru 31/05/2016 410 2

 • Bài giảng Giáo dục quốc phòng - an ninh ( Học viện công nghệ bưu chính viễn thông)

  Bài giảng Giáo dục quốc phòng - an ninh ( Học viện công nghệ bưu chính viễn thông)

  Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong nhưng nội dung của chiến lược đào tạo con người, nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó...

   123 p vimaru 31/05/2016 1086 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số