• Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương mở đầu

  Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương mở đầu

  Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, có cấu trúc nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1 Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu, phần 2 Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học.

   17 p vimaru 24/08/2015 511 1

 • Bài giảng môn học Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

  Bài giảng môn học Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách nạng Việt Nam.”

   198 p vimaru 24/08/2015 858 3

 • Bài giảng Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa - TS. Lê Phát

  Bài giảng Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa - TS. Lê Phát

  Sau khi học xong bài Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa học viên hiểu được cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta và hiểu được quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng trong việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN để từ đó có sự vận dụng nó vào hoạt...

   41 p vimaru 24/08/2015 1025 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số