• Bài giảng Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa - TS. Lê Phát

    Bài giảng Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa - TS. Lê Phát

    Sau khi học xong bài Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa học viên hiểu được cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta và hiểu được quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng trong việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN để từ đó có sự vận dụng nó vào hoạt...

     41 p vimaru 24/08/2015 978 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số