• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các phương pháp phân tích tài chính, phân loại các hệ số tài chính, phân tích các hệ số tài chính, phân tích DuPont (tích hợp các hệ số). Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vimaru 28/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Lập kế hoạch tài chính dài hạn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Lập kế hoạch tài chính dài hạn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Lập kế hoạch tài chính dài hạn. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lập kế hoạch tài chính là gì? Mô hình lập kế hoạch tài chính, tài trợ từ bên ngoài và tăng trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vimaru 28/11/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giá trị thời gian của tiền; giá trị hiện tại và giá trị tương lai của 1 khoản tiền, 1 dòng tiền; mô hình chiết khấu dòng tiền - DCF. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 28/11/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm trái phiếu và phương pháp định giá trái phiếu, khái niệm cổ phiếu và mô hình chiết khấu dòng cổ tức – DDM, cơ hội tăng trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vimaru 28/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giá trị hiện tại ròng, kỳ hoàn vốn, suất sinh lời nội bộ (IRR), IRR điều chỉnh (MIRR), chỉ số lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 28/11/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Ước tính chi phí ban đầu của dự án, ước tính dòng tiền qua các năm thực hiện dự án, ước tính dòng tiền kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vimaru 28/11/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Lợi suất – Rủi ro

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Lợi suất – Rủi ro

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Lợi suất – Rủi ro. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lợi suất kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn, danh mục đầu tư, rủi ro hệ thống và phi hệ thống, nguyên lý rủi ro hệ thống, đo rủi ro hệ thống của một tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   24 p vimaru 28/11/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Chi phí vốn trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Chi phí vốn trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10 trình bày về chi phí vốn trong doanh nghiệp. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các loại vốn trong công ty, chi phí vốn thành phần, chi phí vốn bình quân gia quyền, WACC. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   30 p vimaru 28/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Quản trị tiền mặt và tài trợ ngắn hạn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Quản trị tiền mặt và tài trợ ngắn hạn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Quản trị tiền mặt và tài trợ ngắn hạn. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quản trị tiền mặt trong doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   37 p vimaru 28/11/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quản lý khoản phải thu và chính sách tín dụng, phân tích tín dụng, quản lý hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vimaru 28/11/2021 6 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn giáo trình Tài chính doanh nghiệp đề cập đến mọi vấn đề lý luận cơ bản của bộ môn Tài chính doanh nghiệp và đã đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi của nền kinh tế và những thay đổi trong hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp của Việt Nam. Giáo trình gồm có 11 chương, phần 1 này sẽ gồm các nội dung: Tổng quan về tài chính doanh...

   213 p vimaru 30/10/2021 106 23

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp phần 2 gồm có những nội dung: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp; cổ tức của công ty cổ phần; nguồn tài trợ của doanh nghiệp và tài trợ ngắn hạn; nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp; kế hoạch hóa tài chính; vấn đề tài chính trong việc sát nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp.

   218 p vimaru 30/10/2021 34 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số