• Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kế toán quản trị; khái niệm và phân loại chi phí; cách ứng xử của chi phí và phân tích chi phí hỗn hợp; phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p vimaru 27/12/2022 8 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán trách nhiệm và định giá chuyển nhượng; thông tin thích hợp cho việc ra quyết định; phân tích chi phí cho quyết định giá bán; dự toán vốn đầu tư;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông" được biên soạn với nội dung gồm 4 chương. Ở phần 1, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung 2 chương đầu. Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 2 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 2 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Kế toán tài chính 1" tiếp tục trình bày nội dung 2 chương sau. Chương 3: Kế toán vật tư; Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 bài giảng tại đây.

   39 p vimaru 27/12/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc kế toán tài sản cố định hàng hoá; Kế toán tăng tài sản cố định từ nguồn ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p vimaru 27/12/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán các khoản phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p vimaru 27/12/2022 8 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phạm vi hướng dẫn; So sánh sự thay đổi so với QĐ19/BTC; Chứng từ kế toán; Sổ kế toán; Báo cáo tài chính; Báo cáo quyết toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vimaru 27/12/2022 7 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc kế toán nguyên vật liệu; Nguyên tắc kế toán công cụ dụng cụ; Nguyên tắc Kế toán sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ đồ hạch toán; Kế toán phải trả nộp theo lương; Kế toán phải trả người lao động; Kế toán tạm thu; Kế toán phải trả khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vimaru 27/12/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán thặng dư (thâm hụt) lũy kế; Chênh lệch tỷ giá hối đoái; Nguồn cải cách tiền lương; Nguồn vốn kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thu hoạt động do NSNN cấp; Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; Thu phí được khấu trừ, để lại; Doanh thu tài chính; Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chi phí hoạt động; Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; Chi phí hoạt động thu phí; Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ; Chi phí chưa xác định được đối tượng chịu chi phí.

   87 p vimaru 27/12/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số