• Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 13: Quản trị giao tiếp và dẫn dắt nhóm

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 13: Quản trị giao tiếp và dẫn dắt nhóm

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 13: Quản trị giao tiếp và dẫn dắt nhóm cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao tiếp trong quản trị; Các kênh giao tiếp phi ngôn ngữ; Các kênh giao tiếp nhóm và cá nhân; Nghệ thuật lắng nghe; Những kỹ năng quan hệ cần có trong xã hội; Một số nguyên tắc giao tiếp cơ bản trong kinh doanh; Giao tiếp...

   117 p vimaru 29/10/2021 9 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 14: Kiểm soát

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 14: Kiểm soát

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 14: Kiểm soát cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và tiến trình kiểm soát; Các hình thức và nguyên tắc kiểm soát; Thẻ điểm cân bằng BSC; Hệ thống kiểm soát và Sơ đồ Gantt; Quản lý chất lượng và chuẩn ISO;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p vimaru 29/10/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 Toàn cầu hóa cung cấp cho người học những kiến thức như: Toàn cầu hóa thị trường; Toàn cầu hóa sản xuất; Sự xuất hiện của các tổ chức quốc tế; Những động cơ của tiến trình toàn cầu hóa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p vimaru 29/10/2021 9 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 Sự khác biệt giữa các quốc gia cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống chính trị; Chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân; Chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân; Dân chủ và độc tài; Sự khác biệt về Luật hợp đồng; Quyền sở hữu và Sự tham nhũng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p vimaru 29/10/2021 9 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 Các học thuyết thương mại quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan học thuyết thương mại quốc tế; Những kiểu thương mại quốc tế; Học thuyết thương mại và chính sách của chính phủ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vimaru 29/10/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 Đầu tư trực tiếp nước ngoài cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm liên quan đến FDI; Khuynh hướng FDI; Hình thức FDI; Cấu trúc chiến lược; Vòng đời sản phẩm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vimaru 29/10/2021 9 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 Chiến lược thương mại quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Định vị chiến lược; Mở rộng hoạt động toàn cầu, khả năng sinh lợi và tăng trưởng lợi nhuận; Tính kinh tế nhờ khu vực; Tăng kỹ năng của các bộ phận;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vimaru 29/10/2021 13 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 Xuất khẩu, nhập khẩu và giao thương quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hứa hẹn và cạm bẫy của xuất khẩu; Nâng cao hiệu quả xuất khẩu; Rào cản xuất khẩu; Chiến lược xuất khẩu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p vimaru 29/10/2021 10 0

 • Tài liệu học tập Marketing quốc tế - GS. TS. Nguyễn Đông Phong

  Tài liệu học tập Marketing quốc tế - GS. TS. Nguyễn Đông Phong

  Marketing Quốc tế là môn học bắt buộc đối với sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh. Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng sau: Quá trình tiến triển của Marketing Quốc tế và những hoạt động Marketing Quốc tế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô và vi mô mà một doanh nghiệp cần tìm hiểu...

   140 p vimaru 29/09/2021 103 31

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 Các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp và ứng dụng các phương án chiến lược này trong việc đánh giá, điều chỉnh và ứng dụng cho một số loại hình doanh nghiệp.

   53 p vimaru 29/09/2021 34 5

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp và ứng dụng việc phân tích này trong việc nhận diện các ưu, khuyết điểm trong việc xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của...

   39 p vimaru 29/09/2021 30 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích mô trường bên trong và ứng dụng việc phân tích xây dựng ma trận IFE cho một số loại hình doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vimaru 29/09/2021 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số