• Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các nội dung: Những điều kiện thương mại quốc tế; chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam; thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p vimaru 25/04/2023 41 1

 • Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các nội dung: Vận tải và bảo hiểm hàng hóa bằng đường biển; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; các chứng từ thường sử dụng trong mua bán hàng hóa quốc tế; thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p vimaru 25/04/2023 30 0

 • Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Quản lý học đại cương" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Cơ sở khoa học của quản lý, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, nguyên tắc, công cụ và phương pháp quản lý; chức năng của quản lý. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p vimaru 25/04/2023 10 1

 • Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý học đại cương" trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Nhà quản lý trong tổ chức; quyết định quản lý, thông tin trong quản lý. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p vimaru 25/04/2023 9 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" trình bày các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí; phân tích biến động chi phí sản xuất; các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p vimaru 25/04/2023 9 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" trình bày các nội dung: Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - khối lượng và lợi nhuận; thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; định giá sản phẩm; phân bổ chi phí bộ...

   209 p vimaru 25/04/2023 9 0

 • Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày tổng quan quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công, phân tích công việc trong tổ chức công, kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong tổ chức công, tuyển dụng nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p vimaru 21/03/2023 36 3

 • Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày các nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công, đánh giá nguồn nhân lực trong tổ chức công, thù lao lao động trong tố chức công, chính sách quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p vimaru 21/03/2023 45 10

 • Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học căn bản mang lại cho các bạn sinh viên một nền tảng kiến thức khoa học căn bản, vững chắc để có thể học tập, nghiên cứu ở các lĩnh vực kiến thức chuyên sâu hơn ở các chuyên môn chuyên ngành có liên quan. Phần 2 cuốn giáo trình trình bày tổng quan về quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, mời các bạn cùng...

   61 p vimaru 21/03/2023 69 18

 • Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 2

  Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Quản trị học căn bản trình bày các nội dung: Quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p vimaru 21/03/2023 49 7

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 5 bao gồm: Nhập môn quản trị kinh doanh, kinh doanh, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khái lược về quản trị kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   267 p vimaru 21/03/2023 61 11

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung từ chương 6 đến chương 8 bao gồm: Nhà quản trị, ra quyết định quản trị, cấu trúc tổ chức kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   188 p vimaru 21/03/2023 38 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số