• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm trái phiếu và phương pháp định giá trái phiếu, khái niệm cổ phiếu và mô hình chiết khấu dòng cổ tức – DDM, cơ hội tăng trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vimaru 28/11/2021 72 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giá trị hiện tại ròng, kỳ hoàn vốn, suất sinh lời nội bộ (IRR), IRR điều chỉnh (MIRR), chỉ số lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 28/11/2021 75 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Ước tính chi phí ban đầu của dự án, ước tính dòng tiền qua các năm thực hiện dự án, ước tính dòng tiền kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vimaru 28/11/2021 87 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Lợi suất – Rủi ro

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Lợi suất – Rủi ro

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Lợi suất – Rủi ro. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lợi suất kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn, danh mục đầu tư, rủi ro hệ thống và phi hệ thống, nguyên lý rủi ro hệ thống, đo rủi ro hệ thống của một tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   24 p vimaru 28/11/2021 65 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Chi phí vốn trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Chi phí vốn trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10 trình bày về chi phí vốn trong doanh nghiệp. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các loại vốn trong công ty, chi phí vốn thành phần, chi phí vốn bình quân gia quyền, WACC. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   30 p vimaru 28/11/2021 66 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Quản trị tiền mặt và tài trợ ngắn hạn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Quản trị tiền mặt và tài trợ ngắn hạn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Quản trị tiền mặt và tài trợ ngắn hạn. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quản trị tiền mặt trong doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   37 p vimaru 28/11/2021 95 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quản lý khoản phải thu và chính sách tín dụng, phân tích tín dụng, quản lý hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vimaru 28/11/2021 78 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa quản trị; Bốn chức năng của quản trị; Các kỹ năng cần có của nhà quản trị; Khác biệt theo chiều dọc: các cấp bậc quản trị; Khác biệt theo chiều ngang; Vai trò của nhà quản trị; Quản trị doanh nghiệp nhỏ và tổ...

   72 p vimaru 29/10/2021 101 6

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 8: Hoạch định

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 8: Hoạch định

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 8: Hoạch định cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích và phân loại hoạch định; Mục tiêu: nền tảng của hoạch định; Các phương pháp dự báo trong hoạch định;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p vimaru 29/10/2021 112 1

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu lý thuyết tổ chức cổ điển; Những nguyên lý cơ bản của lý thuyết tổ chức cổ điển; Những đóng góp đầu tiên của lý thuyết tổ chức cổ điển; Những công trình lý thuyết cổ điển quan trọng...

   65 p vimaru 29/10/2021 110 1

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm môi trường quản trị; Nhóm yếu tố môi trường vĩ mô; Nhóm yếu tố môi trường vi mô; Nhóm yếu tố môi trường nội bộ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p vimaru 29/10/2021 105 2

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về nguồn nhân lực hay hành vi tổ chức; Hành vi của cá nhân trong tổ chức (16 đặc điểm tính cách, mô hình 5 tính cách, Mô hình MBTI, mô hình Holland); Tháp nhu cầu Maslow; Douglas McGregor và thuyết X, thuyết Y;...

   62 p vimaru 29/10/2021 125 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số