• Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 Sự khác biệt giữa các quốc gia cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống chính trị; Chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân; Chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân; Dân chủ và độc tài; Sự khác biệt về Luật hợp đồng; Quyền sở hữu và Sự tham nhũng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p vimaru 29/10/2021 109 1

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 Các học thuyết thương mại quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan học thuyết thương mại quốc tế; Những kiểu thương mại quốc tế; Học thuyết thương mại và chính sách của chính phủ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vimaru 29/10/2021 86 1

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 Đầu tư trực tiếp nước ngoài cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm liên quan đến FDI; Khuynh hướng FDI; Hình thức FDI; Cấu trúc chiến lược; Vòng đời sản phẩm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vimaru 29/10/2021 79 1

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 Chiến lược thương mại quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Định vị chiến lược; Mở rộng hoạt động toàn cầu, khả năng sinh lợi và tăng trưởng lợi nhuận; Tính kinh tế nhờ khu vực; Tăng kỹ năng của các bộ phận;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vimaru 29/10/2021 69 1

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - TS. Vũ Thế Dũng

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 Xuất khẩu, nhập khẩu và giao thương quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hứa hẹn và cạm bẫy của xuất khẩu; Nâng cao hiệu quả xuất khẩu; Rào cản xuất khẩu; Chiến lược xuất khẩu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p vimaru 29/10/2021 116 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 Các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp và ứng dụng các phương án chiến lược này trong việc đánh giá, điều chỉnh và ứng dụng cho một số loại hình doanh nghiệp.

   53 p vimaru 29/09/2021 90 5

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp và ứng dụng việc phân tích này trong việc nhận diện các ưu, khuyết điểm trong việc xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của...

   39 p vimaru 29/09/2021 82 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích mô trường bên trong và ứng dụng việc phân tích xây dựng ma trận IFE cho một số loại hình doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vimaru 29/09/2021 87 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 Xây dựng lợi thế cạnh tranh với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng lợi thế cạnh tranh và ứng dụng để xây dựng các lợi thế cạnh tranh, xây dựng ma trận CPM cho một số loại hình doanh nghiệp.

   79 p vimaru 29/09/2021 86 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 0 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 0 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Mục tiêu của bài giảng Quản trị chiến lược giúp các bạn nắm được Nguồn gốc, khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược; Vai trò, vị trí và mối quan hệ của quản trị chiến lược với các lĩnh vực khác; Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu; Môi trường kinh doanh, phân tích nội bộ doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh; Triển khai thực hiện chiến...

   36 p vimaru 29/09/2021 77 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích mô trường bên ngoài và ứng dụng việc phân tích này xây dựng ma trận EFE cho một số loại hình doanh nghiệp.

   53 p vimaru 29/09/2021 83 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc; Khái niệm; Vai trò; Phân loại quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vimaru 29/09/2021 83 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số