• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Kế toán quá trình cung cấp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; Nhiệm vụ kế toán quá trình cung cấp; Tài khoản sử dụng; Kế toán các nghiệp vụ của quá trình cung cấp. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   29 p vimaru 28/02/2023 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - TS. Nguyễn Thị Mai Chi

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - TS. Nguyễn Thị Mai Chi

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả" được biên soạn nhằm giúp người học hiểu và biết cách hoạch toán kế toán quá trình tiêu thụ; Biết cách hoạch toán kế toán quá trình xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   26 p vimaru 28/02/2023 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - TS. Thái Minh Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - TS. Thái Minh Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Báo cáo tài chính" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả kinh doanh; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   38 p vimaru 28/02/2023 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - TS. Nguyễn Thị Mai Chi

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - TS. Nguyễn Thị Mai Chi

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Kế toán quá trình sản xuất" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất; Tính toán, xác định các yếu tố chi phí sản xuất; Tính giá thành sản phẩm; Kế toán quá trình sản xuất. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   37 p vimaru 28/02/2023 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Chứng từ kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, ý nghĩa của chứng từ kế toán; Phân loại chứng từ kế toán; Nội dung của chứng từ kế toán; Quy định về chứng từ kế toán; Luân chuyển chứng từ kế toán;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   25 p vimaru 28/02/2023 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phân loại kế toán; Đối tượng kế toán; Vai trò của kế toán; Các phương pháp kế toán; Yêu cầu của kế toán;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   41 p vimaru 28/02/2023 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Thái Minh Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Thái Minh Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Tài khoản kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và kết cấu tài khoản; Quan hệ đối ứng tài khoản; Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam; Ghi chép vào tài khoản kế toán. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   46 p vimaru 28/02/2023 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Sổ kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò và phân loại sổ kế toán; Kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán; Các hình thức sổ kế toán; Sổ kế toán trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   38 p vimaru 28/02/2023 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được các thức tổ chức bộ máy kế toán; Nắm được hệ thống chứng từ và nguyên tắc tổ chức hệ thống chứng từ; Nắm được cách thức tổ chức hệ thống tài khoản trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   33 p vimaru 28/02/2023 9 0

 • Bài giảng Nhập môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương 1: Lịch sử phát triển của logistics và chuỗi cung ứng

  Bài giảng Nhập môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương 1: Lịch sử phát triển của logistics và chuỗi cung ứng

  Bài giảng Nhập môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương 1: Lịch sử phát triển của logistics và chuỗi cung ứng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các trường phái logistics và chuỗi cung ứng; sự phát triển của logistics và chuỗi cung ứng trên thế giới; sự phát triển của logistics và chuỗi cung ứng tại Việt Nam;... Mời các bạn...

   30 p vimaru 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Nhập môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương 2: Phạm vi và phương pháp tiếp cận logistics và quản lý chuỗi cung ứng

  Bài giảng Nhập môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương 2: Phạm vi và phương pháp tiếp cận logistics và quản lý chuỗi cung ứng

  Bài giảng Nhập môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương 2: Phạm vi và phương pháp tiếp cận logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phạm vi hoạt động logistics và chuỗi cung ứng; nguyên tắc quản trị logistics và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp; các tiếp cận trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng...

   23 p vimaru 31/01/2023 10 0

 • Bài giảng Nhập môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương 4: Xu thế phát triển của logistics và chuỗi cung ứng

  Bài giảng Nhập môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương 4: Xu thế phát triển của logistics và chuỗi cung ứng

  Bài giảng Nhập môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương 4: Xu thế phát triển của logistics và chuỗi cung ứng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định hướng chuyên môn hoá của logistics và chuỗi cung ứng; logistics và chuỗi cung ứng trong xu hướng phát triển bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vimaru 31/01/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số