• 65-AC Generator

  65-AC Generator

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02559)

   10 p vimaru 19/01/2016 212 1

 • 30-General alarm system

  30-General alarm system

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. General alarm; General alarm unit; Connection diagram;... (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02572)

   11 p vimaru 19/01/2016 215 1

 • 7-Electric rudder angle indicator

  7-Electric rudder angle indicator

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02571)

   10 p vimaru 19/01/2016 202 1

 • 67- A.C. Generator

  67- A.C. Generator

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02558)

   6 p vimaru 19/01/2016 185 1

 • 184- Automatic identification system

  184- Automatic identification system

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. Components; Interconnection diagram; Specifications; Outline drawings and installation drawings;....(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02580)

   10 p vimaru 18/01/2016 190 1

 • 103- Main diesel generator engine

  103- Main diesel generator engine

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. Principal dât of diesel engine; Principal data of A.C. generator; Material & structure of engine;...(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02582)

   10 p vimaru 18/01/2016 269 1

 • 40- Marine CO2 alarm system

  40- Marine CO2 alarm system

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. Relay box; Master control cabinet; Time delay unit; manual ball valve box;... (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02578)

   10 p vimaru 14/01/2016 214 1

 • 59- Marine CO2 alarm system

  59- Marine CO2 alarm system

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02577)

   10 p vimaru 14/01/2016 178 1

 • 1- Fresh water generator

  1- Fresh water generator

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02575)

   10 p vimaru 14/01/2016 91 1

 • 70- High pressure CO2 fire extinguishing system

  70- High pressure CO2 fire extinguishing system

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. Scope of supply; Calculation sheet; schematic diagram; CO2 room arrt; Main maifold assy;....(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02573)

   10 p vimaru 14/01/2016 163 1

 • 17- Transformer

  17- Transformer

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02560)

   10 p vimaru 14/01/2016 106 1

 • 20- Main switchboard-10p

  20- Main switchboard-10p

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. General; Source capacity;....(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02583)

   10 p vimaru 14/01/2016 174 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số