• Ebook Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam – Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ

  Ebook Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam – Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ

  Ebook Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam – Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ giới thiệu về học liệu mở, các yếu tố tác động đến việc xây dựng và chia sẻ học liệu mở trong các trường đại học Việt Nam, sáng kiến phát triển mở - hệ thống dữ liệu về phát triển tại...

   555 p vimaru 25/11/2016 3652 289

 • Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học

  Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học

  Tài liệu Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học đưa ra các báo cáo, tham luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn của ngành thông tin, thư viện trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ĐH theo tinh thần Nghị quyết số 29 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội thảo...

   369 p vimaru 25/11/2016 6815 233

 • Hội thảo quốc tế: Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam

  Hội thảo quốc tế: Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam

  Hội thảo quốc tế: Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam nêu lên những báo cáo khảo sát cũng như đề xuất một số chính sách và tổ chức thực hiện việc phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam của các học giả, nhà khoa học.

   249 p vimaru 25/11/2016 3291 3

 • Hội thảo phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam

  Hội thảo phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam

  Tài liệu sau đây tổng hợp các bài tham dự Hội thảo phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam. Hội thảo nhằm đưa ra các thực trạng và giải pháp chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam.

   107 p vimaru 07/12/2015 3391 119

 • Diesel engine combustion simulator comlex V

  Diesel engine combustion simulator comlex V

  Diesel engine combustion simulator comlex V sau đây giới thiệu về động cơ Diesel đốt mô phỏng phức tạp V. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   12 p vimaru 16/12/2014 3172 160

 • Diesel engine combustion simulator comlex M

  Diesel engine combustion simulator comlex M

  Diesel engine combustion simulator comlex M sau đây giới thiệu về động cơ Diesel mô phỏng quá trình đốt cháy comlex M. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   18 p vimaru 16/12/2014 3264 169

 • Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction

  Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction

  Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction sau đây giới thiệu động cơ Diesel mô phỏng quá trình đốt cháy comlex IEM-Medusa Operation. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   7 p vimaru 16/12/2014 3179 131

 • Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA

  Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA

  Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA sau đây giới thiệu về động cơ Diesel mô phỏng quá trình đốt cháy comlex IEM-Medusa. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   10 p vimaru 12/12/2014 3128 162

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru261410vi