Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của nhà xuất bản SAGE Publications Limited và Emerald Publishing Limited

Cung cấp thông tin toàn văn các nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí của Nhà xuất bản SAGE

Bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ sau để tìm hiểu:

  • Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals Collection

li< >nk: https://journals.sagepub.com

  • Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals Collection

li< >nk: https://www.emerald.com/insight

 

Hướng dẫn khai thác thư viện số