Hướng dẫn sử dụng CSDL Ebook ProQuest - Sách điện tử ngành Môi trường

Truy cập website Thư viện số tailieuso.vimaru.edu.vn Từ thực đơn CSDL quốc tế, chọn mục CSDL Ebooks ProQuest

Hướng dẫn sử dụng CSDL Ebook ProQuest - Sách điện tử ngành Môi trường

Truy cập website Thư viện số tailieuso.vimaru.edu.vn

Từ thực đơn CSDL quốc tế, chọn mục CSDL Ebooks ProQuest

Cửa sổ mới hiện ra, cho phép chúng ta nhập vào thông tin tìm kiếm.

Nhập vào các thông tin tìm kiếm theo danh mục tài liệu kèm theo để khai thác các ebooks

Lưu ý: Nên sử dụng ISBN để tìm kiếm được chính xác nhất tài liệu cần tìm.

Tải danh mục ebooks ProQuest tại đây

Hướng dẫn khai thác thư viện số