Hướng dẫn sử dụng Turnitin để kiểm tra sao chép

Để thuận tiện cho việc triển khai sử dụng phần mềm Turnitin trong việc phòng chống đạo văn, chúng tôi đăng tài liệu hướng dẫn sử dụng Turnitin để kiểm tra sao chép để toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường được biết và sử dụng.

 Phần 1. Hướng dẫn sử dụng Turnitin để kiểm tra sao chép (Giảng viên)

1)      Vào trang https://turnitin.com

2)      Nhập tài khoản và mật khẩu như trong thư đã đăng ký

3)      Đổi mật khẩu
Tạo lớp học (chọn Add class)

..... Xem file đính kèm

Hướng dẫn khai thác thư viện số