Hướng dẫn truy cập CSDL ProQuest Central năm 2021

Vừa qua, Nhà trường tiếp tục gia hạn quyền truy cập CSDL ProQuest Central với Liên hợp các nguồn tin điện tử. Đề nghị các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các học viên, sinh viên quan tâm truy cập theo địa chỉ lhtv.vista.vn (Truy cập theo IP tĩnh, sử dụng các máy tính hoặc mạng không dây tại Thư viện) để khai thác sử dụng CSDL phục vụ việc học tập và nghiên cứu của mình.

Hướng dẫn khai thác thư viện số