• Luật số 43/2013/QH13

    Luật số 43/2013/QH13

    Luật số 43/2013/QH13 - Luật Đấu thầu. Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.

     61 p vimaru 27/10/2014 316 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số