• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tài chính và báo cáo tài chính; khái niệm, kết cấu, ý nghĩa của các báo cáo tài chính; các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính; những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p vimaru 27/05/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, ý nghĩa thông tin trên BCTC của DN sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam; giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích sự khác biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" trình bày các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán.

   14 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 5 + 6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 5 + 6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 5: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán.

   9 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung: Đặc điểm kế toán DNTM, ghi nhận nghiệp vụ mua bán hàng hóa, kế toán chi phí hoạt động, đánh giá HTK; ghi nhận doanh thu và nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, sự cần thiết của tài khoản, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm; tính được giá thành sản phẩm hoàn thành;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 27/05/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 12 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 12 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management) - Chương 12: Tổng quan nhu cầu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Quản lý nhu cầu, quản lý việc cung cấp, quản lý hiệu suất sử dụng dịch vụ.

   14 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 2 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 2 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Chương 2 – Tính chất của dịch vụ. Mục tiêu chương này nhằm: Phân loại dịch vụ thành một trong 4 loại sử dụng ma trận quy trình dịch vụ, mô tả dịch vụ sử dụng bốn chiều kích của dịch vụ trọn gói, bàn về những hàm ý trong quản lý của những đặc điểm phân biệt của hoạt động dịch vụ,...

   8 p vimaru 27/05/2017 0 0