• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 1: Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle" cung cấp cho người học các kiến thức: Ôn lại kiến thức về hệ quản trị CSDL, giới thiệu về Oracle, các sản phẩm của Oracle, cài đặt Oracle 11g, sử dụng dịch vụ DBCA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 31/07/2019 5 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 2: Cơ bản về SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về SQL, truy vấn dữ liệu - Select, định nghĩa dữ liệu: DDL (Create, Alter, Drop), thao tác dữ liệu: DML (Insert, Update, Delete), tối ưu hóa câu lệnh SQL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p vimaru 31/07/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 3: Kiến trúc Oracle 11g" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle, PGA - Program global area, Oracle instance, database buffer cache,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vimaru 31/07/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 4: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tablespace, schema, table, constraint, index, view, synonym, Data dictionary. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vimaru 31/07/2019 4 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 5: Quản lý người dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý account, privilege, role, profile, bảo mật mật khẩu, hạn mức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vimaru 31/07/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 6: Sao lưu và phục hồi" cung cấp cho người học các kiến thức: Sao lưu – backup, các phương án backup, tự động backup, quản lý backup, các bước khởi động database, nguyên nhân gây lỗi database, cách khắc phục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vimaru 31/07/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 7 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 7 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 7: Ngôn ngữ PL/SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ PL/SQL, cấu trúc khối lệnh của PL/SQL, khai báo, phép gán, các phép toán, cấu trúc điều khiển - điều kiện rẽ nhánh, lặp, con trỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p vimaru 31/07/2019 5 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Giới thiệu - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Giới thiệu - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Giới thiệu cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, các yêu cầu đối với người đọc. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên tham khảo trước khi bước vào môn học này.

   15 p vimaru 31/07/2019 7 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 1 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 1 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử của Java, những đặc điểm cơ bản của Java, máy ảo Java- JVM, môi trường lập trình Java, chương trình Java đầu tiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vimaru 31/07/2019 5 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 2 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 2 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 2: Các thành phần cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Chú thích, khối lệnh và câu lệnh, tập kí tự dùng trong Java, từ khóa và tên, kiểu dữ liệu, hằng, biến, chuyển đổi kiểu dữ liệu, định dạng nhập xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p vimaru 31/07/2019 7 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 3 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 3 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của kỹ thuật lập trình, hạn chế của kỹ thuật lập trình truyền thống, khái niệm lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vimaru 31/07/2019 6 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 4 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 4 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 4: Lớp, mảng và các lớp thường dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng Lớp, xử lý chuỗi, các lớp toán học, mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p vimaru 31/07/2019 5 0