• Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 5: Kỹ thuật mã hóa tín hiệu

  Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 5: Kỹ thuật mã hóa tín hiệu

  Bài giảng "Truyền dữ liệu - Chương 5: Kỹ thuật mã hóa tín hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kỹ thuật mã hóa tín hiệu, mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu số, mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu tuần tự, mã hóa dữ liệu tuần tự sang tín hiệu số, mã hóa dữ liệu tuần tự sang tín hiệu tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p vimaru 27/07/2018 8 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 6: Kỹ thuật truyền dữ liệu số

  Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 6: Kỹ thuật truyền dữ liệu số

  Bài giảng "Truyền dữ liệu - Chương 6: Kỹ thuật truyền dữ liệu số" cung cấp cho người học các kiến thức: Kênh truyền song song, kênh truyền tuần tự, lỗi trong truyền dữ liệu, mã phát hiện lỗi CRC, sửa lỗi trong truyền dữ liệu, cấu hình đường truyền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p vimaru 27/07/2018 6 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 7: Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu

  Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 7: Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu

  Bài giảng "Truyền dữ liệu - Chương 7: Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều khiển dòng trong truyền dữ liệu, giao thức “Dừng lại và đợi” (Stop–and–Wait), giao thức “cửa sổ trượt” (Sliding windows), kiểm soát lỗi trong truyền dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p vimaru 27/07/2018 7 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 8: Kỹ thuật ghép kênh

  Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 8: Kỹ thuật ghép kênh

  Bài giảng "Truyền dữ liệu - Chương 8: Kỹ thuật ghép kênh" cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ ghép kênh, ghép kênh theo tần số (FDM), hệ thống truyền tải AT&T dùng FDM, ghép kênh theo bước sóng (WDM), ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p vimaru 27/07/2018 9 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 9: Kỹ thuật trải phổ

  Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 9: Kỹ thuật trải phổ

  Bài giảng "Truyền dữ liệu - Chương 9: Kỹ thuật trải phổ" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật trải phổ, điều chế và giải điều chế trong trải phổ, một số đặc điểm của điều chế trải phổ, các hệ thống trải phổ cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p vimaru 27/07/2018 6 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 1 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 1 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 1: Phần mềm và Công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm, công nghệ phần mềm, quản lý dự án phần mềm, quy trình phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p vimaru 27/07/2018 10 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 0 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 0 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học giúp bạn nắm được những thông tin tổng quan của môn học như mục tiêu, thời gian giảng dạy, những nội dung chính,... Mời các bạn tham khảo.

   7 p vimaru 27/07/2018 5 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 2 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 2 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 2: Xác định yêu cầu" đã giới thiệu khái niệm về Yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống, miêu tả yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, giải thích cách những yêu cầu phần mềm được tổ chức trong một tài liệu yêu cầu.

   85 p vimaru 27/07/2018 13 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 3 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 3 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 3: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" đã phân tích và thiết kế kiến trúc, phân tích và thiết kế hướng đối tượng, phân tích và thiết kế giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p vimaru 27/07/2018 3 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 4 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 4 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 4: Quản lý chất lượng phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý chất lượng, chất lượng phần mềm, các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm, bảo trì phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p vimaru 27/07/2018 4 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 5 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 5 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 5: Quản lý nhân lực" đã giải thích một số vấn đề liên quan đến việc lựa chọn và duy trì nhân viên, miêu tả các yếu tố ảnh hưởng đến động lực cá nhân, thảo luận các vấn đề chính về làm việc theo nhóm bao gồm thành phần, sự gắn kết và truyền thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vimaru 27/07/2018 4 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 1: Khái quát về khai phá dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 1: Khái quát về khai phá dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về khai phá dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   41 p vimaru 27/07/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số