• Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc; Khái niệm; Vai trò; Phân loại quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vimaru 29/09/2021 12 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 Phân tích và lựa chọn chiến lược với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu, qui trình của việc Phân tích và lựa chọn chiến lược ứng dụng để xây dựng ma trận SWOT, SPACE, BCG, GE và QSPM cho một số loại hình doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p vimaru 29/09/2021 18 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 Chính sách phân phối cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát lý thuyết marketing phân phối, vận động hàng hoá; Các loại hình kênh phân phối; Khái quát lý thuyết thương mại; Nội dung chính sách phân phối tổng thể của doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vimaru 29/09/2021 25 3

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 Marketing mục tiêu của doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và ý nghĩa của Marketing mục tiêu ( Marketing S.T.P) đối với quản trị doanh nghiệp; Phân đoạn thị trường; Lựa chọn thị trường mục tiêu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vimaru 29/09/2021 15 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 Cơ sở kinh tế - xã hội của marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình hình thành Marketing; Các khái niệm cơ sở của Marketing; Chức năng, vai trò của marketing; Sự phát triển của Marketing hiện đại và các điều kiện vận dụng Marketing hữu hiệu trong các doanh nghiệp nước ta;...Mời các bạn cùng tham...

   12 p vimaru 29/09/2021 21 4

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 Chính sách sản phẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm sản phẩm, cấp độ sản phẩm và phân loại sản phẩm; Nội dung của chính sách sản phẩm; Chính sách chu kỳ sống của sản phẩm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vimaru 29/09/2021 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 Thị trường và hành vi người mua hàng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và chức năng của thị trường; Thị trường và hành vi mua trên thị trường của người tiêu dùng; Thị trường và hành vi người mua tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vimaru 29/09/2021 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống thông tin Marketing của doanh nghiệp; Khái niệm, sự cần thiết và ý nghĩa của nghiên cứu Marketing; Quy trình 5 bước nghiên cứu marketing của Ph.Kotler; Tổ chức nghiên cứu Marketing của doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vimaru 29/09/2021 6 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 Chính sách giá cả cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá của doanh nghiệp; Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá; Quy trình phương pháp luận định giá (mức giá cơ bản);...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vimaru 29/09/2021 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 Môi trường marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình Marketing của doanh nghiệp; Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu môi trường Marketing đối với kinh doanh của doanh nghiệp; Môi trường Marketing vi mô của doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 29/09/2021 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 Chính sách giao tiếp và xúc tiến hỗn hợp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về giao tiếp và xúc tiến hỗn hợp; Nội dung chính sách xúc tiến hỗn hợp của doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vimaru 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - ThS. Hoàng Lệ Chi & TS.Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ThS. Hoàng Lệ Chi & TS.Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị thương hiệu được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp. Môn học cũng giúp sinh viên nhận thức về vị trí, vai trò của chức năng quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp, hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng cần thiết đối với người quản trị thương hiệu, cuối cùng...

   103 p vimaru 29/09/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số