• Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 0 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 0 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 0 giới thiệu đến các bạn các nội dung bài học gồm có Giới thiệu, công suất; Lựa chọn địa điểm; Kiểm soát chất lượng; Hoạch định tổng hợp; Hoạch định tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vimaru 29/09/2021 8 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1A - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1A - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1A Lựa chọn vị trí cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp cho điểm; Qui trình AHP; AHP – Expertchoice; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vimaru 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1 Hoạch định công suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định công suất; Xác định điểm hòa vốn; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vimaru 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 2 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 2 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 2 Hoạch định tổng hợp cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định tổng hợp; Phương pháp hoạch định; Hoạch định giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 29/09/2021 8 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 3 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 3 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 3 Kiểm soát chất lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm soát chất lượng; Thuộc tính chất lượng; Bài học kinh nghiệm; Nguyên tắc kiểm soát chất lượng; Phương pháp quản lý chất lượng; Tư duy mới; Chi phí chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p vimaru 29/09/2021 5 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 4 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 4 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 4 Quản trị kho cung cấp cho người học những kiến thức như: Quản trị tồn kho; Phân tích ABC; Mô hình EOQ; Chiết khấu số lượng; Mô hình VMI. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vimaru 29/09/2021 6 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 5 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 5 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 5 Hoạch định vật tư MRP cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định vật tư MRP; Xác định cỡ lô (Lot sizing); MRP II & ERP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 6 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 6 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 6 Tinh gọn cung cấp cho người học những kiến thức như: Lãng phí; 5s; Tinh gọn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p vimaru 29/09/2021 5 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 1: Vật liệu bán dẫn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 1: Vật liệu bán dẫn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 1 Vật liệu bán dẫn cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại; Chuyển tiếp P-N (pn Junction); Khi phân cực ngược; Khi phân cực thuận; Đánh thủng tiếp giáp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vimaru 29/09/2021 7 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 2: Diode và mạch ứng dụng

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 2: Diode và mạch ứng dụng

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 2 Diode và mạch ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: Diode chỉnh lưu; Các tham số của Diode; Các thông số giới hạn của Diode; Các loại diode; Các mạch ứng dụng của diode;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vimaru 29/09/2021 7 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 3: Đại cương về transistor lưỡng cực

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 3: Đại cương về transistor lưỡng cực

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 3 Đại cương về transistor lưỡng cực cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Cấu tạo, kí hiệu; Nguyên lý hoạt động; Các sơ đồ đấu dây, đặc tuyến Volt - Ampere; Các thông số giới hạn của BJT. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vimaru 29/09/2021 3 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 4: Phân cực cho transistor lưỡng cực

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 4: Phân cực cho transistor lưỡng cực

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 4 Phân cực cho transistor lưỡng cực cung cấp cho người học những kiến thức như: Điểm làm việc Q; Độ ổn định của mạch; Các dạng phân cực; Phương trình đường tải. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vimaru 29/09/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số