104-Main diesel generator engine

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. Principal dât of diesel engine; Principal dât of A.C. Generator; Material & structure of engine; Accessories of engine;...
(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02566)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 22500T

10 p vimaru_01 19/01/2016 1736 11

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.