• Ebook Fluid mechanics: Fundamentals and applications – Part 1

  Ebook Fluid mechanics: Fundamentals and applications – Part 1

  In ebook Fluid mechanics: Fundamentals and applications – Part 1 is organized into 15 chapters beginning with fundamental concepts of fluids and fluid flows and ending with an introduction to computational fluid dynamics, the application of which is rapidly becoming more commonplace, even at the undergraduate level.

   910 p vimaru 27/09/2022 2 0

 • Ebook Fluid mechanics: Fundamentals and applications – Part 2

  Ebook Fluid mechanics: Fundamentals and applications – Part 2

  In ebook Fluid mechanics: Fundamentals and applications – Part 2, a comprehensive set of appendices is provided, giving the thermodynamic and fluid properties of several materials, not just air and water as in most introductory fluids texts. Many of the end-of-chapter problems require use of the properties found in these appendices.

   1126 p vimaru 27/09/2022 2 0

 • Ebook Air-sea interaction laws and mechanisms: Part 1

  Ebook Air-sea interaction laws and mechanisms: Part 1

  Air-Sea Interaction: Laws and Mechanisms provides a comprehensive account of how the atmosphere and the ocean interact to control the global climate, what physical laws govern this interaction, and what are its prominent mechanisms. Ebook Air-sea interaction laws and mechanisms: Part 1 includes the following content: Chapter 1 the transfer laws of the air-sea interface; chapter 2 wind waves and the mechanisms of air-sea transfer; chapter 3...

   155 p vimaru 27/09/2022 2 0

 • Ebook Air-sea interaction laws and mechanisms: Part 2

  Ebook Air-sea interaction laws and mechanisms: Part 2

  Ebook Air-sea interaction laws and mechanisms: Part 2 includes the following content: Chapter 4 hot towers, chapter 5 the ocean’s warm watersphere. The book is mainly directed toward graduate students and research scientists in meteorology, oceanography, and environmental engineering. The book also will be of value on entry level courses in meteorology and oceanography, and to the broader physics community interested in the treatment of...

   94 p vimaru 27/09/2022 2 0

 • Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 1

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 1

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 why study the design process? chapter 2 understanding mechanical design; chapter 3 designers and design teams; chapter 4 the design process and product discovery; chapter 5 planning for design; chapter 6 understanding the problem and the development of engineering specifications; chapter 7 concept generation.

   227 p vimaru 27/09/2022 2 0

 • Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 2

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 2

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 2 presents the following content: Chapter 8 concept evaluation and selection; chapter 9 product generation; chapter 10 product evaluation for performance and the effects of variation; chapter 11 product evaluation: design for cost, manufacture, assembly, and other measures; chapter 12 wrapping up the design process and supporting the product; Appendix A: properties of 25 materials most...

   221 p vimaru 27/09/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 1: Những kiến thức cơ bản về hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 1: Những kiến thức cơ bản về hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 1: Những kiến thức cơ bản về hàn khí. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: giải thích đúng nguyên lý, công dụng của phương pháp hàn khí; trình bày đầy đủ các loại khí bảo vệ, các loại dây hàn; liệt kê các loại dụng cụ thiết bị dùng trong công nghệ hàn khí; trình bày đầy đủ mọi ảnh hưởng của quá...

   70 p vimaru 27/09/2022 4 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 2.1: Lắp đặt và vận hành bộ thiết bị hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.1: Lắp đặt và vận hành bộ thiết bị hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.1: Lắp đặt và vận hành bộ thiết bị hàn khí. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: biết được những dụng cụ, thiết bị dùng trong hàn khí và cách thức lắp đặt thiết bị hàn khí; hiểu được công dụng của các thiết bị dùng trong hàn khí; lắp đặt được bộ thiết bị dùng hàn khí đúng kỹ thuật và đảm...

   36 p vimaru 27/09/2022 5 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 2.2: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.2: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.2: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: trình bày đặc điểm, phạm vi ứng dụng, công nghệ và kỹ thuật hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí; chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; tính toán và tra cứu tài liệu để xác định chế độ hàn giáp mối khi biết...

   27 p vimaru 27/09/2022 4 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 2.3: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.3: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.3: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: trình bày đặc điểm, phạm vi ứng dụng, công nghệ và kỹ thuật hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng; chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; hàn các loại mối hàn giáp mối đáp ứng tiêu chuẩn...

   31 p vimaru 27/09/2022 6 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 2.4: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.4: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.4: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: trình bày đặc điểm, phạm vi ứng dụng, công nghệ và kỹ thuật hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang; chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; kiểm tra, chỉnh sửa những khuyết tật bên ngoài của mối...

   29 p vimaru 27/09/2022 4 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 3.1: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 3.1: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 3.1: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; tính toán và tra cứu tài liệu để xác định chế độ hàn gấp mép khi biết loại vật liệu, chiều dày vật liệu, vị trí mối hàn trong không gian (đường kính que hàn, loại...

   23 p vimaru 27/09/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số