• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Trần Quang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Trần Quang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Giới thiệu về máy tính và lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức máy tính, ngôn ngữ lập trình, các công việc trong lập trình, dữ liệu và giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 30/11/2020 49 5

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Trần Quang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Trần Quang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Cấu trúc và thành phần của chương trình C/C++" bao gồm các nội dung: Tìm hiểu một chương trình C/C++ đơn giản, xuất dữ liệu ra màn hình, đọc dữ liệu từ bàn phím, các xử lý đơn giản, phong cách lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vimaru 30/11/2020 31 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Trần Quang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Trần Quang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Tổ chức dữ liệu trong chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu cố định, hằng, biến, kiểu dữ liệu, từ khóa, tầm vực biến, phép toán và biểu thức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vimaru 30/11/2020 22 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Trần Quang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Trần Quang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Cấu trúc rẽ nhánh" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, câu lệnh, chương trình, cấu trúc if, cấu trúc if-else, cấu trúc if-else lồng nhau, cấu trúc switch-case. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vimaru 30/11/2020 24 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Trần Quang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Trần Quang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Kiểu cấu trúc - Kiểu mảng, chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ khóa Typedef, cấu trúc, mảng, chuỗi ký tự. Đây là một tài liệu hữu ọc dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   0 p vimaru 30/11/2020 23 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 7 - Trần Quang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 7 - Trần Quang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ nhớ, ứng dụng của con trở, mô hình của con trỏ, cấu trúc toán tử, khai báo trỏ, các phép toán, con trỏ và mảng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vimaru 30/11/2020 23 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 8 - Trần Quang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 8 - Trần Quang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm là gì, lợi ích của hàm, hàm main và hàm thư viện, sử dụng hàm tự tạo, prototype của hàm, chữ ký hàm, quá tải hàm, kiểu truyền tham số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vimaru 30/11/2020 25 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 9 - Trần Quang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 9 - Trần Quang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập tin là gì, mô hình tập tin, các loại tập tin, các thao tác bắt buộc, đọc và ghi dữ liệu vào tập tin, tập tin văn bản, hàm xử lý tập tin,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vimaru 30/11/2020 23 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng" bao gồm các nội dung: Cấu trúc điều khiển, biến, biến dối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vimaru 30/11/2020 29 2

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Lớp đối tượng

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Lớp đối tượng

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Lớp đối tượng" cung cấp cho người học các đặc trưng của việc đóng gói, học các hàm xử lý chuỗi, lớp dữ liệu, hoạt cảnh sử dụng đối tượng, thực thể hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p vimaru 30/11/2020 23 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng (tt)

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức về Hàm - Đơn vị xử lý dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vimaru 30/11/2020 19 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thiết kế lớp đối tượng

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thiết kế lớp đối tượng

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thiết kế lớp đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Cuộc đời của biến đối tượng, các loại phương thức khởi tạo, quy tắc đống gói kín,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vimaru 30/11/2020 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số