• Bài giảng Mạng không dây: Chương 1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây - Chương 1: Giới thiệu về mạng không dây cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật mạng, các thuật ngữ liên quan, phân loại mạng truyền thông, cơ bản về mạng không dây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vimaru 31/03/2018 14 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 5: Mạng tế bào" trình bày các nội dung: Cellular network concept; cells, cluster and frequency reuse; handoff/Handover concept, Co-Channel interference and adjacent channel interference, erlang, erlang-B. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p vimaru 31/03/2018 13 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 4: Kỹ thuật đa truy cập" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, contentionless multiple access, contention multiple access, hanging multiple access. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p vimaru 31/03/2018 15 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 2: Lan truyền vô tuyến (radio wave propagation)" trình bày các nội dung: Sóng điện từ (Electromagnectic wave), anten, lan truyền vô tuyến (Radio Wave Propagation), tính toán công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p vimaru 31/03/2018 10 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Mạng không dây - Chương 3: Các kỹ thuật điều chế" để nắm bắt cá định nghĩa về kỹ thuật điều chế mạng không dây, các thành phần của điều chế không dây, Bit/Baud Comparison, tại sao phải điều chế mạng không dây.

   86 p vimaru 31/03/2018 16 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Mạng không dây - Chương 6: Định vị kênh truyền" để cùng tìm hiểu các khái niệm định vị kênh truyền (channel allocation concept), các cách thức định vị kênh truyền (channel allocation schemes). Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vimaru 31/03/2018 17 0

 • SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies

  SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies

  This one handy book covers all the essentials you need to know about running a network. It explains how to set up and use a computer network, including installing network hardware, administration and security, TCP/IP, wireless networking, mobile networking, Windows Server 2012 reference, and managing Linux systems. Contents Introduction -- Networking basics -- Building a network. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với...

   10 p vimaru 07/03/2018 56 14

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm câu lệnh, câu lệnh if lồng nhau, biểu thức logic, câu lệnh switch, vòng lặp do và while,...

   22 p vimaru 28/02/2018 28 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 Giới thiệu môn học do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về chương trình và lập trình, mã lệnh và dữ liệu, ngôn ngữ lập trình, quá trình phát triển phần mềm,...

   18 p vimaru 28/02/2018 26 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Thay đổi địa chỉ trỏ tới, các phép toán với con trỏ, con trỏ và mảng, kiểu chuỗi ký tự, xử lý dòng lệnh, cấp phát bộ nhớ động

   17 p vimaru 28/02/2018 26 2

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Chương trình C đơn giản nhất, phân tích chương trình ví dụ, hiển thị ra màn hình, nhập dữ liệu từ bàn phím,...

   21 p vimaru 28/02/2018 21 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm hàm, phạm vi của biến, hằng, biến trong khối lệnh, biến trong khối lệnh: vòng lặp, câu lệnh return, hàm trả về con trỏ,...

   22 p vimaru 28/02/2018 27 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số