20- Main switchboard-10p

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. General; Source capacity;....(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02583)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 22500T

10 p vimaru_01 14/01/2016 248 3

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.