90- Engine control console

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. General specification; Monitor system layout; Transfer switch list; Control relay circuit diagram; Patrol man call circuit diagram;...(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02581)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 22500T

10 p vimaru_01 14/01/2016 302 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.