Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 7: Ổn định mái dốc

Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 7: Ổn định mái dốc. Chương 7 gồm có những nội dung chính sau: Vấn đề chung về ổn định bờ dốc, ổn định mái đất dính (phương pháp giả thiết trước dạng mặt trượt), ổn định mái đất rời.