Bài giảng Điều động tàu: Phần 1 - Nguyễn Viết Thành

Phần 1 của tập bài giảng "Điều động tàu" cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Chương 1 - Tính năng điều động tàu; Chương 2 - Các yếu tố ảnh hưởng tới đặc tính điều động tàu; Chương 3 - Sử dụng neo trong điều động;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!