Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc kế toán tài sản cố định hàng hoá; Kế toán tăng tài sản cố định từ nguồn ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)