Ebook Hàm green trong vật lý chất rắn: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Hàm green trong vật lý chất rắn gồm có 4 chương sau: Chương 5: Hàm Green với Hamiltonian liên kết mạnh; Chương 6: Tán xạ một tâm tập; Chương 7: Các hệ không trật tự; Chương 8: Hàm Green với các hệ tự động nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.