Ebook Hồ Chí Minh lẩy Kiều: Phần 1 - Nguyễn Đức Hùng

Hồ Chí Minh "lẩy kiều" khi viết văn, khi làm thơ, khi nói chuyện và cả khi đón tiếp khách quốc tế. Cách "lẩy Kiều" của Hồ Chí Minh độc đáo, sáng tạo. Khi thì Người lấy nguyên cả câu lục bát, khi thì ghép một câu lục với một câu bát không gần nhau trong Truyện Kiều, khi thì lấy một cụm từ hoặc thay đổi một, hai từ trong một câu Kiều, có khi chỉ lấy vần điệu, ý thơ, tứ thơ... của câu Kiều, để diển tả tư tưởng tình cảm của mình. Cuốn sách "Hồ Chí Minh lẩy Kiều" giới thiệu những trường hợp "lẩy Kiều" của Hồ Chí Minh được lựa chọn, sắp xếp từ các bài nói, bài viết, từ văn, thơ của Hồ Chí Minh, theo thứ tự thời gian từ năm 1920 đến năm 1969. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.