Ebook Quản lý nhà nước về đô thị: Phần 1 - PGS. TS. Phạm Kim Giao

Ebook Quản lý nhà nước về đô thị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái quát chung về đô thị và đô thị hoá ở Việt Nam; phương hướng, chính sách, biện pháp phát triển và quản lý đô thị ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:unknown local index 'libdocuments' in search request