Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 1: Toàn cầu hóa và các hoạt động khoa học và công nghệ và những vấn đề mà Nhật Bản đang đón gặp" cung cấp cho người đọc các kiến thức về sự phát triển của toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.