Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 1: Toàn cầu hóa và các hoạt động khoa học và công nghệ và những vấn đề mà Nhật Bản đang đón gặp", phần 2 trình bày các nội dung: Đẩy mạnh toàn cầu hóa và hoạt động khoa học công nghệ, mong đọi của chúng ta đối với hoạt động khoa học và công nghệ tại thời điểm bước ngoặc lịch sử hiện nay,... Mời các bạn tham khảo.