Ebook Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam – Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ

Ebook Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam – Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ giới thiệu về học liệu mở, các yếu tố tác động đến việc xây dựng và chia sẻ học liệu mở trong các trường đại học Việt Nam, sáng kiến phát triển mở - hệ thống dữ liệu về phát triển tại khu vực Mekong, dự đoán kịch bản tương lai của giáo dục Việt Nam với tác động từ OER.