Giáo trình Đạo đức kinh doanh: Phần 2

Giáo trình Đạo đức kinh doanh nhấn mạnh đến phương pháp ra quyết định đối với đạo đức và cung cấp phần hỗ trợ sư phạm rõ ràng cho cả giảng viên và sinh viên trong toàn bộ cuốn sách. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.