Giáo trình Tâm lí học đại cương: Phần 1

Giáo trình Tâm lí học đại cương cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, có hệ thống về tâm lí học đại cương, giúp cho người học có thể hình thành các kĩ năng học và nghiên cứu tâm lí học, có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực khác của tâm lí học, biết vận dụng các tri thức tâm lí học vào việc rèn luyện bản thân, vào tiệc phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lí con người theo quan điểm khoa học. Giáo trình gồm 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương: Chương I – Tâm lí học là một khoa học; Chương II – Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm li; Chương III – Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo.