Main diesel engine

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T. General specification; Diesel engine particulars; Scope of supply; Shop test & overhaul inspection (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02609)

Từ khóa: Quy chuẩn kỹ thuật%Tàu hàng 17500T

10 p vimaru_01 12/01/2016 219 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)