Marine diesel engines

Types of ships and propulsion machineries. Diesel engines. Engine components. Engine systems. Hazards and safety devices. Enine operation and maintenance.
(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02471)