Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 7: Làm việc với các sự kiện

Chương 7 sẽ trình bày những nội dung chủ yếu sau: Khái niệm về các sự kiện trong AutoCAD, chỉ dẫn xây dựng bộ xử lý sự kiện, xử lý sự kiện ở mức ứng dụng, xử lý sự kiện ở mức bản vẽ, xử lý sự kiện ở mức đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.