SDH/LT 02976 - Monitoring, control and protection of interconnected power systems

Introduction, requirements for monitoring, control and operation. System model and dynamic phenomena. Monitoring of interconnected power systems. Control of interconnected power systems. Stability and protection technique in interconnected power systems. Intergrated systems. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

Từ khóa: Điện, Giám sát, Hệ thống điện

10 p vimaru_01 07/03/2017 348 1