SDH/LT 03427 - A handbook of practical shipbuilding: with a glossary of terms : 156 illustrations, 2 folding prates

Shipyard organigation. Shipyard tools. Floors and longitudinals.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.