STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978. INCLUDING 2010 MANILA AMENDMENTS STCW Convention and Code

STCW: Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, Chứng nhận và Trực ca cho Thuyền viên, 1978.
Bao gồm sửa đổi Manila 2010 về Công ước STCW và Bộ luật STCW
(Song ngữ).
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.