Bài giảng Chi tiết máy 1a - Nguyễn Văn Dự

Bài giảng Chi tiết máy 1a - Nguyễn Văn Dự có kết cấu gồm 2 phần. Phần 1 - Những vấn đề cơ bản trình bày đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy; các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy; độ tin cậy, tính công nghệ và tính kinh tế; chọn vật liệu cho chi tiết máy; tiêu chuẩn hóa. Phần 2 - Truyền động cơ khí trình bày những vấn đề chung về TĐCK; truyền động bánh ma sát; truyền động đai; truyền động bánh răng; truyền động trục vít bánh vít; truyền động xích.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)