Bài giảng Công ước quốc tế về kỹ thuật hàng hải (International convention for Marine engineering)

Bài giảng Công ước quốc tế về kỹ thuật hàng hải (International convention for Marine engineering) giới thiệu cho sinh viên về hệ thống các công ước quốc tế trong đóng tàu; công ước quốc tế về đảm bảo an toàn sinh mạng con người trên biển; công ước quốc tế về chống ô nhiễm biển do tàu gây ra; công ước quốc tế về mạn khô tàu biển 1966;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!