Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương mở đầu

Chương mở đầu Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chương học này, để nắm được nội dung kiến thức cần thiết.