Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 9 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 9 trình bày các nội dung sau: Khái niệm và đo lường lạm phát, phân loại lạm phát, tác hại của lạm phát, các lý thuyết lạm phát (nguyên nhân lạm phát),...