Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Lê Văn Hòa

Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 9: Phân tích phương sai" trình bày các nội dung: Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA), phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA), ứng dụng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.