Báo cáo tổng hợp đề tài: Về lý luận, chính sách đối với các thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân

Báo cáo có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Những vấn đề lý luận về các thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân, tổng quan về thực trạng phát triển kinh tế khu vực kinh tế tư nhân nước ta trong thời kỳ vừa qua; quan điểm, chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm thức đẩy sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện sự phát triển đảm bảo công bằng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.