Ebook Địa chất thủy văn công trình: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Địa chất thủy văn công trình" đề cập đến những nội dung về: địa chất thủy văn cơ sở; khái niệm về nước dưới đất; các định luật thấm cơ bản; địa chất thủy văn công trình; dòng thấm trong vùng xây dựng công trình thủy lợi;... Mời các bạn cùng tham khảo!